විශේෂ නිපුණතා සහිත ජපන් රැකියා වැඩසටහන

800px-Flag_of_Sri_Lanka.svg
1200px-Flag_of_Japan.svg

ඔබට ජපානයෙහි රැකියාවක් සදහා අයදුම් කිරීමටනම් ඔබ ජපන් රැකියා වැඩසටහනෙහි (SSW) කුසලතා පරීක්ෂණය සමත්විය ‍යුතුය. දැනට ශ්‍රී ලංකාව සදහා පහත සදහන් ක්ෂේත්‍රයන් යෝජිත වී ඇත

ID7_pixta_68620764_S
සාත්තු සේවා ක්ෂේත්‍රය
960x0 (1)
ආහාර පාන සේවා නිෂ්පාදනය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය

ඉහත සදහන් රැකියා ක්ෂේත්‍රයන් සදහා අදාල කුසලතා පරීක්ෂණ 2022 වර්ෂයේ මුල් කාර්තුවේදී පැවැත්වීමට යෝජිත වී ඇත.

ඒ සදහා උනන්දුවක් දක්වන පිරිසට මෙන්ම විශේෂ නිපුණතා සහිත ජපන් වැඩසටහන( SSW) සදහා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා ඇත් පිරිස සදහා ඉහත සදහන් රැකියා ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාල ඉගැන්වීම් කටයුතු මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට ( zoom තාක්ෂණය ) පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

එම වැඩසටහන් සදහා ඔබත් උනන්දුවක් දක්වන අයෙක් නම් පහත අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර අප වෙත එවන්න.

එසේම ඉදිරියේදී පහත සදහන් රැකියා ක්ශේත්‍රයන් ද ලංකාවට යෝජිත වීමට නියමිත අතර. ඉදිරියේදී අප ඔබට ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්නෙමු.

  1. ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රය
  2. යන්ත්‍ර කොටස් සහ මෙවලම් ක්ෂේත්‍රය
  3. කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රය
  4. විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තොරතුරු ආශ්‍රිත කාර්මික ක්ෂේත්‍රය
  5. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය
  6. නැව් තැනීම සහ නැව් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්ෂේත්‍රය

7. මෝටර් රථ අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු ක්ෂේත්‍රය
8. ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රය
9. නවාතැන් ක්ෂේත්‍රය
10. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය
11.ධීවර හා ජලජීවී වගා ක්ෂේත්‍රය
12.ආහාර හා බීම නිෂ්පාදන

0